Privacyverklaring AVG

Pedicure Praktijk PDQR hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicure Praktijk PDQR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Als Pedicure Praktijk PDQR zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk PDQR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Administratieve doeleinde; Communicatie over de opdracht.

Het uitvoering geven aan het uitgeven van een opdracht, grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doelstellingen kan Pedicure Praktijk PDQR de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; Emailadres; Geboortedatum; Medische bijzonderheden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicure Praktijk PDQR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Pedicure Praktijk PDQR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan de andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegevens toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Pedicure Praktijk PDQR
Bouwmeestersgoed 81
3882 KM Putten
06-53 889888
info@pdqr.nl